Regulamin

 

Szanowni Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w zakładce "Polityka prywatności".

 

Regulamin portalu pomerania.tv

Definicje
pomerania.tv – oznacza markę, której właścicielem jest Telewizja Pomerania Sp. z o.o. ul.Mickiewicza 10/1 70-384 Szczecin

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Portal pomerania.tv - oznacza platformę udostępnioną w  sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez pomerania.tv, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez pomerania.tv w domenie www.pomerania.tv oraz domenach należących do Portalu pomerania.tv.

Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy udostępnione w sieci Internet, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez pomerania.tv, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez pomerania.tv pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują pomerania.tv.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu pomerania.tv lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).

Usługi  społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej pomerania.tv i udostępniania innym Użytkownikom.

Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów.

Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych pomerania.tv, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

Postanowienia ogólne
Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności pomerania.tv.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

Warunki
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu pomerania.tv.

pomerania.tv zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

Prawa i obowiązki Użytkowników
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu pomerania.tv i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.

pomerania.tv oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku: Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

Reklamacje
Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Telewizja Pomerania Sp. z o.o. ul.Mickiewicza 10/1 70-384 Szczecin. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez pomerania.tv.

Odpowiedzialność pomerania.tv
pomerania.tv nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
pomerania.tv zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
pomerania.tv nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje  na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez pomerania.tv.
pomerania.tv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
pomerania.tv nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
pomerania.tv nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
pomerania.tv nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

Prawa własności intelektualnej
Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright © pomerania.tv. Wszystkie prawa zastrzeżone"
Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, pomerania.tv udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody pomerania.tv poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają pomerania.tv niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu pomerania.tv.
pomerania.tv dozwala umieszczanie własnych materiałów filmowych na innych stronach internetowych na zasadzie embedowania z podaniem odpowiedniego źródła informacji. Zabronione są wszelkie inne formy kopiowania materiałów filmowych.

Postanowienia końcowe
Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
pomerania.tv zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
pomerania.tv zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.


Regulamin dodawania komentarzy w portalu pomerania.tv i mediach społecznościowych.

Dodawanie komentarzy jest darmowe, jednak w trosce o kulturę i wysoki poziom dyskusji na portalu pomerania.tv i mediach społecznościowych redakcja wprowadza niniejszy regulamin, z którym Czytelnik przed dodaniem komentarza, ma obowiązek się zapoznać:

Użytkownicy pomerania.tv mają prawo umieszczać komentarze do materiałów prasowych znajdujących się na stronie. 

Użytkownicy mają prawo wyrażać swoje opinie, ale w sposób kulturalny i wedle zasad dobrego smaku - komentarze służą wyłącznie prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji.

Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie ich autor.

Komentarze dotyczyć powinny wyłącznie tematów poruszanych w materiałach publikowanych w portalu pomerania.tv 

Nie spamujemy, nie zmieniamy tematu.

Należy unikać dyskusji prowadzonych w sposób agresywny.

Niedopuszczalne jest dodawanie:
- wypowiedzi, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
- komentarzy naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych wobec wiary i przekonań religijnych,
- treści, które są obsceniczne, propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne (to ocenia moderator).

Zabrania się używania wyrazów, które uznane są za wulgarne, pogardliwe i obrażające innych.

Zabrania się umieszczania w komentarzach treści reklamowych, w tym numerów telefonów do firm, treści powiązanych z kampaniami politycznymi czy promującymi czyjąś działalność handlową.

Zabrania się dodawania obrazków obscenicznych, obraźliwych i niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami kultury.

Komentarze powinny być pisane w sposób uporządkowany i merytoryczny według zasad gramatyki  i ortografii języka polskiego. 

Zabrania się dodawania komentarzy z danymi osobowymi osób niepublicznych, adresów mailowych, adresów zamieszkania, numerów telefonów i innych informacji prywatnych.

Zabrania się zamieszczania komentarzy propagujących alkohol, propagujących środki odurzające, narkotyki, zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.

Zabrania się dodawania pod artykułami linków oraz odwołań do treści zamieszczonych na portalach z województwa zachodniopomorskiego.

Moderator ma pełne prawo do usunięcia wypowiedzi niezgodnych z pkt.  Od 5 do 13 oraz innych wypowiedzi uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

Zastrzeżenia do treści dziennikarskich, opinie na temat pracy dziennikarzy czy strony internetowej i jej moderowania prosimy zgłaszać na adres: [email protected] W formie komentarzy nie będą publikowane.

Moderator ma prawo do usunięcia komentarzy, w których stosowane są skróty w domyśle oznaczające wulgaryzmy czy słowa obraźliwe.

Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy należy usunąć.

Wpisy do katalogu firm

Ze względu na bardzo dużą aktywność programów dodających automatycznie wpisy do katalogów firm, wszystkie wpisy do naszego katalogu są moderowane i płatne. Ofertę związaną z wpisem można uzyskać u naszych specjalistów do spraw reklamy. Adresy e-mail i telefony można znaleźć  tutaj>>>

Do naszego katalogu nie dodajemy następujących stron: stron w budowie, stron erotycznych, niezgodnych z prawem, z linkami do warezzu, propagujących nienawiść i przemoc.

Jeżeli w naszym katalogu nie ma podkategorii odpowiadającej profilowi działania Państwa firmy, proszę je zaproponować naszemu specjaliście ds reklamy.

Redakcja portalu pomerania.tv zastrzega możliwość edycji tytułu lub opisu strony w przypadku znalezienia błędów lub dopasowania do wymagań katalogu.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiana postanowień regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej publikacji. 

Kontakt

Reklama

Reklama w portalu

Reklama ogólnopolska

Ogłoszenia SMS